OBCHODNÍ PODMÍNKY


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vlastníkem a provozovatelem služby NFCtron Pass je společnost NFCtron as, IČO 07283539, DIČ CZ07283539, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku. vedená Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25707 (dále jen „NFCtron“ nebo „Provozovatel“).

Instalací a používáním služby NFCtron Pass se uživatel zavazuje dodržovat tyto Podmínky používání služby NFCtron Pass (dále jen „Podmínky používání“), jakož i všechny platné a obecně závazné zákony České republiky.

Služba NFCtron Pass je služba sloužící k vyhledávání společenských akcí, jako jsou koncerty, divadelní či jiná kulturní představení, a všech dalších akcí zahrnujících využití volného času spotřebitelem v předem určeném čase a místě (dále jen „Akce“ ), za nákup vstupenek na tyto společenské Akce a za získání souvisejících služeb, např. bezhotovostní dobití kreditu na nákup zboží a služeb na Akci (dále jen „Kredit“). Službu provozuje Provozovatel (dále též „NFCtron Pass“).

Pořadatelem Akce je fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, která zajišťuje a organizuje průběh Akce a která prodává vstupenky na Akci (dále jen „Pořadatel“). Identifikace Pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou vždy uvedeny u každé konkrétní Akce. Pořadatel je povinen vytvořit ověřený profil NFCtron Plus.

Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem využívat službu NFCtron Pass a která bude v souladu s čl. III a následujícími těmito Podmínkami užívání uzavírat smlouvy s jednotlivými Organizátory (dále jen „Uživatel“). .

Před zahájením využívání služeb NFCtron Pass je Uživatel povinen se seznámit s těmito Podmínkami používání a vyjádřit s nimi svůj souhlas, a to zpravidla před registrací svého účtu v rozhraní NFCtron Pass. Pokud se neprokáže opak, má se za to, že Uživatel souhlasil s těmito Podmínkami používání a) zaplacením ceny jakékoli služby v rámci NFCtron Pass; b) každé přihlášení k NFCtron Pass; c) spolu s případnými změnami údajů v uživatelském účtu; d) jakýmkoli jiným způsobem, ze kterého je zřejmý souhlas Uživatele s těmito Podmínkami používání, a to vždy v okamžiku, který nastane dříve.

Souhlasem s těmito Podmínkami používání Uživatel potvrzuje, že si přečetl a souhlasí s těmito Podmínkami používání, ve znění platném a účinném v době udělení souhlasu podle tohoto článku.


II. Profil a registrace uživatelů


Pro využívání služeb nabízených v rámci NFCtron Pass si Uživatel vytvoří vlastní profil, bez kterého nelze služby nabízené v rámci NFCtron Pass využívat.

Profil NFCtron Pass si může vytvořit jakákoli fyzická nebo právnická osoba.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje poskytnuté při vytváření profilu NFCtron Pass poskytuje Provozovateli dobrovolně. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele v souladu s podmínkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete zde [odkaz na zásady ochrany osobních údajů].

Povinné údaje při vytváření profilu NFCtron Pass tvoří jméno, příjmení nebo obchodní firma Uživatele, datum narození nebo IČ (IČO) Uživatele, místo trvalého pobytu nebo sídlo Uživatele, kontaktní emailová adresa Uživatele. a telefonní číslo Uživatele.

Uživatel je oprávněn kdykoli změnit povinné i nepovinné údaje svého profilu NFCtron Pass. Uživatel je rovněž oprávněn svůj profil NFCtron Pass kdykoli smazat.

NFCtron je oprávněn smazat obsah profilu nebo celého profilu, pokud je obsah v rozporu s pravidly pro správu profilu NFCtron Pass nebo právními předpisy České republiky.

Obsah profilu a profilu jsou v rozporu s pravidly pro správu profilu NFCtron Pass, zejména pokud obsahují chráněná označení jiných osob nebo tato označení používají, nebo pokud obsahují nevhodné nebo nevkusné obrázky, zejména profily, které obsahují jakékoli vulgární, pornografický nebo erotický obsah nebo obsah, který hanobí rasu, národnost, etnickou nebo jinou skupinu osob, nebo obsah, který je jakýmkoli způsobem diskriminační na základě rasy, národnosti, etnické nebo jiné skupiny osob, pohlaví, náboženství, přesvědčení, politický názor, sexuální orientaci nebo jiný status.


III. Nákup vstupenky


Předmětem kupní smlouvy na prodej a nákup vstupenky je závazek Pořadatele jako prodávajícího poskytnout Uživateli vstupenky na Uživatelem zvolenou Akci, a to v množství požadovaném Uživatelem omezeném dostupností vstupenek. postoupena k prodeji Provozovateli Organizátorem prostřednictvím aplikace NFCtron Pass, a závazek Uživatele uhradit kupní cenu za vstupenky (dále jen „Smlouva o koupi vstupenky“). Provozovatel není prodávajícím ze Smlouvy o koupi vstupenek. Tyto podmínky použití, zejména články III až VI těchto podmínek


Použití, jsou podmínky, za kterých Provozovatel poskytuje služby spojené s organizací prodeje vstupenek na Akci jménem Pořadatele, jak je uvedeno ve Smlouvě o koupi vstupenky.

Zakoupením vstupenek souhlasí Uživatel s podmínkami Smlouvy o koupi vstupenek a také s těmito Podmínkami použití.


IV. Proces nákupu vstupenek


Uživatel si v rámci aplikace NFCtron Pass vybere Událost, o kterou má zájem. Uživatel může zobrazit podrobnosti o události, jako je popis události, datum, čas, místo, typy vstupenek a ceny vstupenek.

Uživatel zvolí požadovaný typ vstupenky a počet vstupenek k nákupu.

Pro dokončení nákupu uživatel zadá své platební údaje a další požadované údaje. Platební údaje mohou zahrnovat údaje o kreditní kartě, údaje o účtu PayPal nebo o jakékoli jiné platební metodě zpřístupněné Provozovatelem. Uživatel může mít také možnost použít k platbě za vstupenky jakýkoli dostupný Kredit v souladu se Smlouvou o koupi vstupenky.

Jakmile Uživatel dokončí proces nákupu a bude potvrzena platba, Provozovatel vystaví elektronické vstupenky na vybranou Akce. Elektronické vstupenky obdrží Uživatel v aplikaci NFCtron Pass.

Elektronické vstupenky vydané Uživateli jsou dokladem o uzavření Smlouvy o koupi vstupenky mezi Uživatelem a Pořadatelem.

Uživatel odpovídá za to, že elektronické vstupenky jsou platné a vhodné pro jejich zamýšlené použití. Pořadatel může požadovat po Uživateli předložení platného průkazu totožnosti spolu s elektronickými vstupenkami pro vstup na Akci.


V. Vrácení a výměna vstupenek


Na nákupy vstupenek prostřednictvím NFCtron Pass se vztahují zásady pro vrácení peněz a výměnu ze strany pořadatele. Uživatel by si měl prostudovat podrobnosti o konkrétní akci a zásady pořadatele pro vrácení peněz a výměnu, kde najdete informace o refundacích a výměnách vstupenek.

Provozovatel nezpracovává vrácení ani výměnu vstupenek. Jakékoli žádosti o vrácení peněz nebo výměnu musí být zaslány pořadateli v souladu s pravidly pořadatele pro vrácení peněz a výměnu.


VI. Změny a zrušení událostí


Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu data, času, místa konání či jiných údajů Akce. V případě jakýchkoli změn v Akci bude Organizátor Uživatele informovat prostřednictvím aplikace NFCtron Pass nebo jinými prostředky.

V případě zrušení Akce zahájí Pořadatel proces vrácení peněz v souladu se svými zásadami pro vrácení peněz. Provozovatel bude v nezbytném rozsahu pomáhat Organizátorovi při usnadnění procesu vrácení peněz.


VII. Práva k duševnímu vlastnictví


Služba NFCtron Pass, včetně veškerého obsahu, funkcí a funkcí, je majetkem společnosti NFCtron a jejích poskytovatelů licencí a je chráněna zákony o duševním vlastnictví. Uživatel nesmí reprodukovat, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, znovu publikovat, stahovat, ukládat nebo přenášet jakýkoli materiál na NFCtron Pass, s výjimkou následujících případů:

Uživatel si může vytisknout nebo stáhnout jednu kopii přiměřeného počtu stránek NFCtron Pass pro osobní, nekomerční použití a nikoli pro další reprodukci, publikaci nebo distribuci.

Uživatel si může stáhnout aplikaci NFCtron Pass do svého osobního mobilního zařízení pro osobní, nekomerční použití.


VIII. Chování a odpovědnost uživatele


Uživatel souhlasí s tím, že nebude používat NFCtron Pass:

Jakýmkoli způsobem, který porušuje jakýkoli platný zákon nebo nařízení.

Zapojit se do jakékoli podvodné nebo nezákonné činnosti.

Porušovat práva ostatních, včetně práv duševního vlastnictví.

Zapojit se do jakéhokoli chování, které omezuje nebo brání komukoli v používání nebo užívání NFCtron Pass, nebo které může poškodit NFCtron nebo uživatele NFCtron Pass nebo je vystavit odpovědnosti.

Uživatel se dále zavazuje, že nebude:

Používejte NFCtron Pass jakýmkoli způsobem, který by mohl deaktivovat, přetížit, poškodit nebo narušit web nebo narušit používání NFCtron Pass jakoukoli jinou stranou, včetně jejich schopnosti zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím NFCtron Pass.

Používejte jakéhokoli robota, pavouka nebo jiné automatické zařízení, proces nebo prostředky pro přístup k NFCtron Pass za jakýmkoli účelem, včetně sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na NFCtron Pass.

Použijte jakýkoli ruční proces ke sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na NFCtron Pass nebo k jinému účelu, který není výslovně povolen v těchto Podmínkách použití, bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

Používejte jakékoli zařízení, software nebo rutinu, která narušuje správné fungování NFCtron Pass.

Uvádějte jakékoli viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný materiál, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý.

Pokuste se získat neoprávněný přístup, zasahovat, poškodit nebo narušit jakoukoli část NFCtron Pass, server, na kterém je NFCtron Pass uložen, nebo jakýkoli server, počítač nebo databázi připojenou k NFCtron Pass.

Zaútočte na NFCtron Pass útokem typu denial-of-service nebo distribuovaným útokem denial-of-service.


IX. Omezení odpovědnosti


Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není smluvní stranou Kupní smlouvy mezi Uživatelem a Pořadatelem. Provozovatel neodpovídá za porušení Smlouvy o koupi vstupenek ze strany Pořadatele ani za vady či problémy související se vstupenkami či Akcí.

Provozovatel nezodpovídá za kvalitu, bezpečnost, zákonnost či dostupnost Akce ani za jakýkoli jiný aspekt Akce. Jakékoli spory týkající se Akce, včetně, nikoli však výhradně, kvality Akce nebo jednání Pořadatele, musí být řešeny přímo s Pořadatelem.

Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody, ztráty nebo újmy, které utrpí Uživatel nebo jakákoli třetí strana, vyplývající z nebo v souvislosti s používáním NFCtron Pass nebo účastí na jakékoli Akci. Uživatel používá NFCtron Pass a účastní se Akce na vlastní nebezpečí.

Provozovatel nenese odpovědnost za žádné technické problémy nebo poruchy související s NFCtron Pass, včetně, ale nejen, problémů s aplikací NFCtron Pass, zpracováním plateb nebo elektronickými vstupenkami. Provozovatel vynaloží přiměřené úsilí k rychlému vyřešení jakýchkoli technických problémů.

Provozovatel, jeho přidružené společnosti nebo jejich příslušní úředníci, ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody nebo jakékoli ušlé zisky nebo příjmy, ať už vznikly přímo nebo nepřímo. nebo jakékoli ztráty dat, použití, dobrého jména nebo jiné nehmotné ztráty vyplývající z (i) přístupu uživatele k NFCtron Pass nebo jeho používání; (ii) jakékoli chování nebo obsah jakékoli třetí strany na NFCtron Pass, včetně, bez omezení, jakéhokoli pomlouvačného, urážlivého nebo nezákonného chování jiných uživatelů nebo třetích stran; (iii) jakýkoli obsah získaný z NFCtron Pass; nebo (iv) neoprávněný přístup, použití nebo změna přenosů nebo obsahu Uživatele.


X. Ukončení


Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit přístup Uživatele k NFCtron Pass a deaktivovat jakékoli uživatelské jméno, heslo nebo jiný identifikátor kdykoli bez upozornění podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu, včetně případů, kdy Uživatel poruší jakékoli ustanovení těchto Podmínek Použití.

Uživatel může ukončit svůj profil NFCtron Pass a přestat používat NFCtron Pass kdykoli kontaktováním Provozovatele a žádostí o ukončení svého účtu.

Po ukončení profilu NFCtron Pass bude přístup uživatele k NFCtron Pass zakázán a veškeré elektronické vstupenky nebo jiné informace spojené s profilem uživatele budou smazány, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů.


XI. Změny Podmínek použití


Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání kdykoli a dle vlastního uvážení změnit nebo upravit. Jakékoli změny nebo úpravy vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění revidovaných podmínek použití na NFCtron Pass. Pokračující používání NFCtron Pass ze strany uživatele po zveřejnění revidovaných podmínek použití bude představovat souhlas uživatele s těmito změnami nebo úpravami. Uživatel by si proto měl přečíst tyto Podmínky

Použijte vždy, když přistupují k NFCtron Pass, abyste se ujistili, že rozumí smluvním podmínkám, které se vztahují na jejich používání NFCtron Pass.


XII. Rozhodné právo a řešení sporů


Tyto podmínky použití se budou řídit a vykládat v souladu se zákony [jurisdikce], bez ohledu na konflikty právních zásad.

Jakýkoli spor vyplývající z těchto Podmínek použití nebo v souvislosti s nimi, včetně jakýchkoli sporů týkajících se jejich existence, platnosti nebo ukončení, bude řešen prostřednictvím smírných jednání mezi stranami. Pokud spor nelze vyřešit jednáním do [počet dnů] ode dne, kdy jedna strana spor zahájí písemným oznámením druhé straně, bude spor postoupen a s konečnou platností vyřešen arbitráží vedenou [Rozhodčím orgánem ] v souladu s jeho Rozhodčím řádem. Sídlem rozhodčího řízení bude [místo] a jazykem rozhodčího řízení bude [jazyk].

Rozhodčí nález bude konečný a pro strany závazný. Rozsudek o rozhodčím nálezu může být vydán u kteréhokoli soudu s jurisdikcí pro strany nebo jejich majetek.


XIII. Využití kreditu


Kredit nabitý prostřednictvím čipu může využít kdokoli, kdo má čip. Organizátor, NFCtron ani jednotliví poskytovatelé služeb nebo zboží na Akci nejsou oprávněni ani povinni určovat právoplatného vlastníka čipu.

Kredit nelze zakoupit mimo místa prodeje NFCtron.


XIV. Nákup úvěru a platební podmínky


Po odsouhlasení podmínek uvedených v těchto Podmínkách používání může Uživatel zaplatit za Kredit ve výši, kterou si zvolí. Horní limit výše kreditu může být omezen.

Výše Kreditu odpovídá ceně zaplacené za Kredit na základě množství Kreditu zvoleného Uživatelem. Cena 1 Kreditu odpovídá 1 Kč.

Kredit lze zakoupit prostřednictvím rozhraní NFCtron Pass, přičemž platba za Kredit je možná pouze elektronicky, na základě aktuálních platebních možností v době platby. Platba kartou nebo bankovním převodem je vždy povolena.

Pro zajištění bezpečné online platby je Uživatel přesměrován na platební portál, který zajišťuje bezpečnost prostřednictvím technologie 3D Secure, kterou poskytuje Global Payments Europe. Všechny transakční údaje jsou uchovávány v bezpečném prostředí. NFCtron získává pouze číslo karty uživatele a další informace o kartě, což umožňuje uživateli ukládat informace o kartě pro potenciální budoucí transakce v rozhraní NFCtron Pass.

Kupní smlouva na Kredit je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel provede objednávku, akceptuje tyto Podmínky používání (potvrzením souhlasu s těmito podmínkami) a uhradí kupní cenu.

Uživatel nese náklady související s jeho smluvním vztahem se svou bankou nebo vydavatelem jeho karty.


XVI. Odstoupení od úvěrové smlouvy a vrácení úvěru


Uživatel nemá v souladu s § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Organizátorem ohledně Kreditu nebo nevyčerpané části kreditu. Kredit.

NFCtron nenese odpovědnost za nemožnost Uživatele využít Kredit k nákupu zboží a služeb na Akci, zejména pokud Uživateli není umožněno platit za zboží nebo služby pomocí Čipu a je povinen zaplatit jiným způsobem. Povinnost přijímat platby výhradně prostřednictvím systému NFCtron je v kompetenci Pořadatele a případné reklamace musí být adresovány přímo jednotlivým Prodejcům nebo Pořadateli, nikoli prostřednictvím aplikace NFCtron Pass.

Pokud se zakoupený Kredit neobjeví v rozhraní NFCtron Pass do 1 hodiny po zaplacení kupní ceny, tj. připsání kupní ceny na účet, je Uživatel povinen neprodleně kontaktovat Organizátora nebo NFCtron a oznámit jim, že neobdržel zaplacený Kredit. Pro tyto účely je Uživatel povinen poskytnout NFCtronu jméno, příjmení a email, které uvedl jako kontaktní nebo identifikační údaje při nákupu Kreditu. Pokud se zjistí, že Kredit nebyl připsán z důvodů na straně NFCtron, zavazuje se NFCtron zaslat Uživateli Kredit do 48 hodin, nejpozději však na začátku Akce, aby se Kredit promítl do NFCtronu. Rozhraní Pass a Uživateli není bráněno v použití zakoupeného Kreditu na Akci. V tomto případě však NFCtron nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že během Akce nebude moci odeslat Kredit Uživateli nebo jej promítnout do rozhraní NFCtron Pass.

Uživatel má nárok na vrácení nevyčerpaného Kreditu kdykoliv od zakoupení Kreditu až do 14 dnů po skončení Akce. Souhlasem s těmito podmínkami Uživatel výslovně souhlasí a prohlašuje, že si je vědom toho, že mu nebude umožněno vrácení Kreditu, pokud o vrácení požádá později než 14 dnů po skončení Akce.

Pokud Uživatel požádá o vrácení nevyčerpaného Kreditu nejpozději do 14 dnů po skončení Akce, bude vrácení probíhat za následujících podmínek:


Vrácení peněz v Kč:

V případě vrácení Kreditu v českých korunách bude na účet Uživatele zaslána částka odpovídající hodnotě zbývajícího Kreditu, kterou Uživatel uvede v žádosti o vrácení. NFCtron a Organizátor nenesou odpovědnost za žádné administrativní ani jiné poplatky, které mohou být odečteny z vrácené částky bankou Uživatele.


Vrácení peněz v EUR:

Vrácení peněz je navíc povoleno v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). V případě žádosti o refundaci v EUR bude Uživatel povinen poskytnout informace umožňující vstup do jednotné oblasti plateb v eurech, tj. SEPA platbu. Uživatel bude povinen zadat minimálně tyto údaje: IBAN účtu, na který má být vrácen nevyčerpaný Kredit, a údaje o majiteli účtu. Kurz pro vrácení se bude řídit aktuálně platným kurzovním lístkem České národní banky a za vrácení bude účtován správní poplatek na pokrytí administrativních nákladů ve formě částky odpovídající 5 % z částky za jehož vrácení Uživatel žádá (dále jen „Administrativní poplatek“). Tento Administrativní poplatek bude odečten z částky zaslané Uživateli. Vrácení peněz může podléhat dalším administrativním poplatkům, jako je poplatek za provedení SEPA platby nebo jiné poplatky účtované poskytovatelem služeb banky Uživatele. Uživatel nese veškeré dodatečné poplatky, které budou účtovány za vrácení peněz, na vlastní náklady.


V. Mimosoudní řešení sporů


V případě spotřebitelského sporu vzniklého mezi Pořadatelem Akce a Uživatelem, který je spotřebitelem v souvislosti s nákupem a čerpáním vstupenek nebo Kreditu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi Zákazníkem a Pořadatelem, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz" style="background-image: none; background-position: 0% 0%; background-size: auto; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-origin: padding-box; background-clip: border-box; text-decoration: underline;">adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz/" style="background-image: none; background-position: 0% 0%; background-size: auto; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-origin: padding-box; background-clip: border-box; text-decoration: underline;">http://adr.coi.cz/" style="box-shadow: none; font-family: var( --e-global-typography-secondary-font-family ), Sans-serif; font-style: var( --e-global-typography-secondary-font-style );">Česká obchodní inspekce. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na webových stránkách http:// ec.europa.eu/consumers/odr/.


VI. Závěrečná ustanovení


Bude-li některé ustanovení těchto podmínek používání shledáno neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto podmínek použití, která jsou od neplatného nebo neúčinného ustanovení oddělitelná.

NFCtron a Organizátor si vyhrazují právo kdykoli změnit znění těchto Podmínek použití.

Veškerá ustanovení těchto Podmínek použití a smluvní vztah mezi Organizátorem, Uživatelem a NFCtron se řídí českým právem.

Veškeré spory budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud Uživatel nezvolí možnost mimosoudního řešení sporů dle bodu V.1 výše.